Pane tähele:

Käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted

05.12.2012

Kesklinna Kooli käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtted
1.	Käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning
üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine.
2.	Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse,
kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel.
3.	Õpilase käitumise ja hoolsuse kohta antakse õpilasele ja tema
vanematele kirjalikku tagasisidet igas trimestris.
4.	Käitumist ja hoolsust hindab klassijuhataja koostöös aineõpetajatega.
5.	Käitumist ja hoolsust hinnatakse hinnetega «hea», «rahuldav» ja
«mitterahuldav”.

19.12. Käitumise hindamine
1.	Õpilase käitumise hindamise aluseks on kooli kodukorra täitmine ning
üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnormide järgimine.
2.	Käitumist hinnatakse õpilaste puhul järgmiselt:
•	käitumishindega «hea» hinnatakse õpilast, kes järgib üldtunnustatud
käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra nõudeid
järjepidevalt;
•	käitumishindega «rahuldav» hinnatakse õpilast, kes üldiselt järgib
üldtunnustatud käitumis- ja kõlblusnorme ning täidab kooli kodukorra
nõudeid, kuid kellel on esinenud eksimusi;
•	käitumishindega «mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes ei täida kooli
kodukorra nõudeid, ei allu õpetajate nõudmistele ega järgi üldtunnustatud
käitumis- ja kõlblusnorme. Õpilase käitumise võib hinnata
«mitterahuldavaks» ka üksiku õigusvastase teo või ebakõlbelise käitumise
eest;
3.	Käitumise aastahinne “mitterahuldav” pannakse kooli õppenõukogu otsuse
alusel.

19.13. Hoolsuse hindamine
1.	Hoolsuse hindamise aluseks on õpilase suhtumine õppeülesannetesse
(kohusetundlikkus, töökus ja järjekindlus õppeülesannete täitmisel)
2.	Hoolsust hinnatakse õpilaste puhul järgmiselt:
•	hoolsushindega «hea» hinnatakse õpilast, kes suhtub õppeülesannetesse
kohusetundlikult, on töökas ja järjekindel õppeülesannete täitmisel,
hoolikas ning õpib võimetekohaselt;
•	hoolsushindega «rahuldav» hinnatakse õpilast, kes üldiselt täidab oma
õppeülesandeid, kuid ei ole piisavalt töökas ja järjekindel õppeülesannete
täitmisel ega õpi oma tegelike võimete kohaselt;
•	hoolsushindega «mitterahuldav» hinnatakse õpilast, kes ei õpi
võimetekohaselt, suhtub õppeülesannetesse lohakalt ja vastutustundetult.