Tunnijaotuskava põhikoolis

Tunnijaotusplaan
I KOOLIASTE

Aine

1. klass

2. klass

3. klass

I kooliaste

Eesti keel

7

7

6

20

Inglise keel
(A-võõrkeel)


2

3

5

Matemaatika

4

4

5

13

Loodusõpetus

1

1

1

3

Inimeseõpetus


1

1

2

Muusika

2

2

2

6

KTÕ

3

3

3

9

Kehaline kasvatus

3

3

3

9

Valikkursus1

1

Lubatud koormus

20

23

25

68

 

II KOOLIASTE

Aine

4. klass

5. klass

6. klass

II kooliaste

Emakeel ja kirjandus

6

5

5

16

Inglise keel
(A – võõrkeel)

3

3

3

9

Vene, saksa või soome keel
B - võõrkeel


3

3

6

Matemaatika

5

4

5

14

Loodusõpetus

2

2

3

7

Inimeseõpetus


1

1

2

Ühiskonnaõpetus1

1

Ajalugu


1

2

3

Muusika

2

1

1

4

Kunstiõpetus

2

1

1

3

Kehaline kasvatus

3

3

2

8

Käsitöö ja kodundus/
tehnoloogiaõpetus

1

2

2

5

Valikained

Informaatika1

1

Programmeerimine

0,5

0,5


1

Valikkursus

 

1

 

1

Ettevõtlusõpe

0,5

0,5


1

Lubatud koormus

25

28

30

83

 

III KOOLIASTE

Aine

7.klass

8.klass

9.klass

III kooliaste

Emakeel

4

4,5

4,5

13

Inglise keel
(A – võõrkeel)

3

3

3

9

Vene, saksa või soome keel ( B – võõrkeel)

3

3

3

9

Matemaatika

5

4,5

4,5

14

Loodusõpetus

22

Geograafia

2

1

2

5

Bioloogia

1

2

2

5

Keemia


2

2

4

Füüsika


2

2

4

Ajalugu

2

2

2

6

Inimeseõpetus

1

1


2

Ühiskonnaõpetus2

2

Muusika

1

1

1

3

Kunst

1

1

1

3

Käsitöö ja kodundus/
tehnoloogiaõpetus

2

2

1

5

Kehaline kasvatus

2

2

2

6

Valikained

Valikkursus

1