Eripedagoog


Eripedagoog Anneli Paulus

e-mail: anneli.paulus@klk.vil.ee 
mob. 5915 1036

Jakobsoni tn 42 (algklasside maja), ruum 215 (II korrus)

Eripedagoogi tööülesanded:
• Õpilase arengu- ja õpioskuste taseme kindlakstegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste väljaselgitamine.
• Õpetajate juhendamine ja nõustamine õpilase õppe planeerimisel ja läbiviimisel.
• Õpiabirühma või individuaaltundide ettevalmistamine ja läbiviimine õppeasutuses.
• Õpiabitundides erinevate õppemeetodite kasutamine laste kuulamis- ja tähelepanuoskuse, suulise väljendusoskuse ning lugemis- ja kirjutamisoskuse arendamiseks.
• Lapsevanemate nõustamine lapse arendamise osas.

Õppeaasta kahel esimesel nädalal toimub eripedagoogi poolt abivajavate õpilaste väljaselgitamine, mille tulemusel moodustatakse rühmad (kuni 6 õpilast). Õppetöö põhivormiks on rühmatunnid, mis toimuvad põhikooli I kooliastmes kaks korda nädalas, II kooliastmes üks kord nädalas.

Eripedagoogi poolt läbiviidavad õpiabitunnid toimuvad vastavalt õpilase tunniplaanile. Toimumisaeg ja koht antakse õpilasele, lapsevanemale ja klassijuhatajale teada stuudiumi kaudu.