| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Põhimäärus
  Arengukava
  Õppekava
  Kodukord
  Üldtööplaan
  Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord
  Ametijuhendid
  Hindamine
  Arenguvestluste kord
  Loovtöö juhend
  Õpilasesinduse põhimäärus
  Sisehindamine
  Dokumendiregister
  Töökorralduse reeglid
  Dokumentide blanketid
  Töötasujuhend
  Ekskursioonide läbiviimise kord
  Hädaolukorra lahendamise plaan
  Viljandi linna raamatupidamise sise-eeskiri
  Avaliku konkursi läbiviimise kord
  Andmekaitse privaatsuspoliitika
  Ohutusjuhendid
  Tasulised teenused (rendihinnad)
  Isikuandmete töötlemise kord
 
  Pane tähele  
 
  Mõte  

Heade sõnadega saab ehitada impeeriumi.Gunnar Laur Sindi, 8.kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kokku 0 vastamist

ilm1_ani

Õpilasesinduse põhimäärus

 

Viljandi Kesklinna Kooli
ÕPILASESINDUSE PÕHIMÄÄRUS

I ÜLDSÄTTED

1.1 Viljandi Kesklinna kooli (edaspidi kooli) Õpilasesindus (edaspidi ÕE) on kooli vabatahtlik esindus, kuhu kuuluvad 5.-9. klasside õpilased.
1.2 ÕE liikmed juhinduvad oma tegevuses kooli põhimäärusest, kooli juhtkonna ja ÕE vahelistest kokkulepetest, ÕE põhimäärusest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.
1.3 ÕE tegevuse aluseks on ÕE põhimäärus, mille kiidab heaks kooli hoolekogu ning kinnitab kooli direktor.
1.4 ÕE otsuste vastuvõtjaks on ÕE liikmete üldkoosolek, millest võtavad osa kõik registreeritud ÕE liikmed.
1.5 ÕE üldkogu valib üldkoosolekul hääletamise teel juhatuse, kes koordineerib ÕE tööd kogu õppeaasta jooksul.
1.6 ÕE üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt kaks korda aastas.
1.7 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on 2/3 5.-9. klasside registreeritud ÕE liikmetest.
1.8 ÕE üldkogul on õigus korraldada juhatuse liikmete ennetähtaegne vabastamine ja ümbervalimised, kui nad ei täida oma ülesandeid või on kahjustanud ÕE või kooli mainet.
1.9 ÕE koosoleku otsused fikseeritakse protokollis. Protokollidega on õigus tutvuda kõigil kooli õpilastel, juhtkonnal, õppenõukogul ja hoolekogul.

II STRUKTUUR

2.1 Struktuur valitakse igal aastal ÕE üldkogu poolt.

III KOOSSEIS

3.1 ÕE koosneb ÕE sekretäri juures registreerinud 5.-9. klasside õpilastest.
3.2 Kooli õppenõukogus ja hoolekogus on kooli ÕE esindajaks ÕE poolt volitatud isik.

3.4 Juhatus
3.4.1 Juhatus valitakse üheks õppeaastaks.
3.4.2 Juhatus moodustatakse struktuuri alusel.
3.4.3 Iga juhatuse liige valitakse eraldi toimuvate hääletuste teel.
3.4.4 Juhatuse valimistest saavad osa võtta kooli kõik registreeritud ÕE liikmed.
3.4.4.1 Igal ÕE liikmel on õigus esitada kandidatuur ÕE juhatuse kohale.
3.4.4.2 Iga ÕE liige saab anda iga juhatuse liikme hääletamisel ühe hääle ühele kandidaadile.
3.4.4.3 Iseenda poolt hääletada ei saa.
3.4.4.4 Juhatusse kinnitatakse kandidaat, kes kogus vastava hääletuse tulemusena enim hääli.
3.4.5 Kooli ÕE juhatus saab kokku vähemalt kaks korda kuus.
3.4.6 Erakorralise juhatuse koosoleku kutsub kokku ÕE president või kooli direktor.
3.4.7 Juhatusel on õigus korraldada juhatuse liikmete ümbervalimised, kui nad ei osale ÕE töös, ei täida oma ülesandeid või on kahjustanud ÕE ja kooli mainet.
3.4.8 Juhatusel on õigus esitada põhimäärus täiendamisele, parandamisele või muutmisele.

3.5 President
3.5.1 ÕE president valitakse üheks õppeaastaks, iga õppeaasta alguses.
3.5.2 Presidendi valimisel on hääleõigus ÕE liikmetel, lisaks saavad ühe hääle anda kõik 5.-9. klassid.
3.5.2.1 Igal ÕE liikmel on õigus esitada kandidatuur ÕE presidendi kohale.
3.5.2.2 Iga ÕE liige ja klass saab anda hääle vaid ühele presidendi kandidaadile.
3.5.2.3 Iseenda poolt hääletada ei saa.
3.5.2.4 ÕE presidendiks saab hääletusel enim hääli kogunud kandidaat.

3.6 Presidendi ülesanded
3.6.1 Olla vahelüli õpetajate ja õpilaste vahel.
3.6.2 Juhtida ÕE tööd ja koosolekuid.
3.6.3 Juhul kui hääled jagunevad 50:50, siis viimase otsuse langetab president.
3.6.4 Esindada kooli ÕE-d.

IV ÕOV EESMÄRGID

4.1 Esindada ja kaitsta kooli õpilaste huve, vajadusi ja seaduslikke õigusi.
4.2 Tõsta õpilaste vastutust ja kohusetunnet kooli ees.
4.3 Aidata kaasa koolielu ja õppetöö korraldamisel.
4.4 Arendada koostööd õpilaste, õpetajate ja koolijuhtkonna vahel.
4.5 Järgida ja arendada kooli traditsioone.
4.6 Korraldada ühisüritusi, konkursse, võistlusi ja leida võimalust vaba aja sisustamiseks.

V ÕOV ÕIGUSED

5.1 Osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel.
5.2 Olla esindatud kooli õppenõukogus ja hoolekogus.
5.3 Saada kooli juhtkonnalt informatsiooni koolielu ja õppetöö korraldamisest.
5.4 Teha ettepanekuid ja pöördumisi kooli juhtkonnale, õppenõukogule ja hoolekogule.
5.5 Kooli juhtkonnaga kokkuleppel viia läbi küsitlusi, algatada ja korraldada ülekoolilisi, maakondlikke, vabariigilisi ja rahvusvahelisi üritusi, konkursse ja võistlusi.
5.6 Luua sidemeid teiste koolide õpilasesindustega ja kuuluda maakondlikesse, vabariiklikesse ja rahvusvahelistesse õpilasühendustesse ja organisatsioonidesse.

VI ÕOV KOHUSTUSED

6.1 ÕE järgib kooli põhimäärust, sisekorraldust, ÕE põhimäärust ja peab kinni kooli juhtkonna ja ÕE vahelistest kokkulepetest.
6.2 Edastab informatsiooni ja kokkuvõtteid õpilastele, õpetajatele, kooli juhtkonnale, hoolekogule ja õppenõukogule vastava nõude esitamisel.
6.3 Vastutab ÕE poolt korraldatud õpilastegevuse eest koolis ja väljaspool kooli.
6.4 ÕE juhatus on kohustatud:
6.4.1 Juhtima kooli ÕE tööd ja tegemisi.
6.4.2 Vastavalt kooli juhtkonna, õppenõukogu ja/või hoolekogu soovile, esitama aruandeid ÕE tegevusest.

VII VARA JA FINANTSEERINGUD

7.1 ÕE korraldatavate ürituste finantseerimine toimub ÕE eelarvest.
7.2 ÕE kasutab ja haldab ÕEle määratud raha ÕE juhatuse korralduste alusel.
7.3 Kooli juhtkonnal on igal ajal õigus nõuda ÕE rahade kasutamise aruannet.

VIII TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1 ÕE juhatuse tegevuse saab lõpetada ÕE üldkogu vastava hääletuse tulemusena.
8.2 ÕE juhatuse tegevuse saab lõpetada juhul kui, ÕE juhatus ei ole kinni pidanud ÕE põhimäärusest või on mingil muul moel põhjustanud koolile kahju. 

 
Külastusi täna: 10 Kokku: 1635788362 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet