| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Raamatukogu ja muuseum
  Sotsiaalpedagoog
  Eripedagoog
  Psühholoog
  Koolivägivallast
  Pikapäevarühm
  Õpinõustamine
  Arstiabi
  Toitlustamine
 
  Pane tähele  
 
  Mõte  

Kui kadedus põleks, poleks küttepuid vajagi.

Liis Heina, 6. kl, 2013

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kokku 0 vastamist

ilm1_ani

Õpinõustamine

 


ÕPINÕUSTAMINE – tegevused, mis toetavad õpilast, kelle erivajadused nõuavad õppetöö korraldamise või õpikeskkonna muutmist.

Erivajaduse all peetakse silmas nii erilist võimekust ja andekust kui ka probleeme, mis on tingitud õpiraskustest, haigustest, puuetest, käitumis- ja tundeeluhäiretest või muudest keerulistest olukordadest.

Õpinõustamise alal teevad koostööd klassijuhatajad, aineõpetajad ja klassiõpetajad.
Õpilase esmane abistaja ja tema vajaduste märkaja on aineõpetaja.


Tugiõppe korraldamine

Puuduliku või nõrga veerandihindega õpilasele rakendab kool vastavalt kooli hindamisjuhendile järgmist tugiõppe korraldust:

 • klassijuhataja koordineerimisel aineõpetaja ettepanekul - ainealane arenguvestlus, konsultatsioon, järelevastamise plaan, tugispetsialistide abi
 • õppenõukogu otsusega klassijuhataja ettepanekul - õpiabi, individuaalse õppekava koostamine, nõustamiskomisjoni konsultatsioon.

Õpiabitunnid (I-II kooliaste)

 • Õpiabitunnid on toeks õpiraskustega õpilastele I kooliastmes.
 • Tundides arendatakse õpilase mälu, taju, tähelepanu ja mõtlemist erinevate ülesannete abil.
 • Õpiabitunnid toimuvad väikestes gruppides (maksimaalselt 6 õpilast) ja õpetajal on võimalik õpilastega tegeleda individuaalselt, neid rohkem abistada ja toetada.

Tasemerühmad (III kooliaste)

 • Tasemerühmad annavad võimaluse õppetööd paremini korraldada ja ülesandeid vastavalt õpilaste võimetele diferentseerida.
 • Vastavalt õpitulemustele on õppeaasta sees võimalik ka õpilaste liikumine ühest grupist teise.
 • Tasemerühmad on 6.klassis matemaatikas, 7. klassis eesti keeles, kirjanduses ja matemaatikas, 8.-9.klassis eesti keeles, kirjanduses, matemaatikas, keemias ja füüsikas.

Üldised toetusmeetmed (I-III kooliaste)

 • Õpetajate konsultatsioonid ja järelevastamise võimalused.
 • Igal õpetajal on vähemalt üks kord nädalas kindel konsultatsiooniaeg, millal õpilased saavad igakülgset õpiabi.
 • Konsultatsioonide graafik on kooli kodulehel,  teadete stendil ja õpetajate toas.
 • Vajadusel määratakse õpilasele õppenõukogu otsusega kohustuslik konsultatsioon ühes või mitmes õppeaines.  
 • Pikapäevarühm I-II kooliaste.                               
Konsultatsiooniajad

Kooli nõustamiskomisjon

Õpilaste ja lastevanemate nõustamisega tegelevad:

Direktor

Aavo Soopa

aavo.soopa@klk.vil.ee

Õppealajuhatajad

Kalli Põld;
Katrin Männik

kalli.pold@klk.vil.ee; katrin.mannik@klk.vil.ee

HEV koordinaatorid

Merle Lõhmus
Kertu Reinsalu


merle.lohmus@klk.vil.ee;
kertu.reinsalu@klk.vil.ee 


Eripedagoog

Anneli Paulus

anneli.paulus@klk.vil.ee

Psühholoog

Maarika Roosimägi

maarika.roosimagi@klk.vil.ee

Sotsiaalpedagoog

Kristi Tikkerbär

kristi.tikkerbar@klk.vil.ee

  Kertu Reinsalu kertu.reinsalu@klk.vil.ee

Kooliõde

Luule Erik

(Jakobsoni tn. 42) tel. 43 42389

Tunnirahuklass

 • Tunnirahuklassi saadetakse õpilane, kes segab tunnis kaasõpilaste ja õpetaja tööd, keeldub kaasa töötamast, eirab kooli kodukorda või rikub hea käitumise tavasid.
 • Tunnirahuklassi saadetud õpilane saab aineõpetajalt individuaalseks tööks vajalikud materjalid.
 • Tunnirahuklassis õpiabi ei anta, õpilased töötavad iseseisvalt.

Koostöövestlused (klassijuhataja-lapsevanem-õpilane)

 • Koostöövestlus on suurepärane koostöövorm õpilase individuaalsel arendamisel, mis toetab tema eneseanalüüsi ning suurendab vastutust oma õpitulemuste ja käitumise eest koolis.
 •  Vanemate kaasamine aitab ühtlustada kodu ja kooli arusaamu õpilase arengust.

Individuaalne õppekava

Õppenõukogu otsusega koostatakse õpiraskusega või pikemat aega puudunud õpilasele vajadusel individuaalne õppekava.

Andekate õpilaste arengut toetavad meetmed:

 •  individuaalne juhendamine
 •  psühholoogi tugi
 •  süvaõppetunnid
 •  aineringid
 •  pikapäevarühmad
 •  valikained
 •  projektitööd
 •  koolisisesed ja -välised konkursid ja võistlused
 •  teaduskeskused
 •  õpilasakadeemiad ja suvelaagrid
 •  lavastused
 •  näitused
 •  festivalid 

 
Külastusi täna: 9 Kokku: 1635786645 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet