Dir. aset. õppealal

 LISA

Viljandi Kesklinna Kooli direktori asetäitja õppealal ametijuhend

kinnitatud dir.kk.nr. 1.2/23 03.11.2005

1. Üldosa

1.1. Direktori asetäitja õppealal juhindub oma töös
- kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, haridusministri määrustest ja muudest õigusaktidest ja kooli direktori käskkirjadest, suulistest ja kirjalikest korraldustest ning juhistest;
- kooli põhimäärusest;
- kooli töösisekorra eeskirjadest;
- käesolevast ametijuhendist;
- oma töölepingust.
1.2. Direktori asetäitja õppealal allub vahetult direktorile.

2. Direktori asetäitja õppealal põhieesmärgid.

2.1. Tagab pedagoogilise personali poolt kooli õppekava elluviimise.

3. Direktori asetäitja õppealal põhiülesanded.

3.1. Tagab, et kooli õppekava on kooskõlas riikliku õppekava ja kooli arengukavaga ning koostab õpetajate töökavade koostamise korra.
3.2. Koostab tunniplaani lähtudes kooli õppekavast ja tagab selle elluviimise (tundide asendamise, koduõppe, suvetööd jm).
3.3. Korraldab koolis metoodilist tööd ainekomisjonide kaudu ning jälgib, et koolis toimiv metoodilise töö süsteem aitab õpetajatel tõsta kvalifikatsiooni.
3.4. Teostab sisekontrolli õppe-kasvatustegevuse üle ning vastutab, et koolis on olemas sisehindamise süsteem.
3.5. Analüüsib eelnevate aastate eksamite ja tasemetööde tulemusi ning teeb vajadusel ettepanekuid kooli õppekava muutmiseks.
3.6. Tagab, et olümpiaadid, õpilasvõistlused ja konkursid oleksid õppetööd toetav osa ning peab nendel osalenud õpilaste arvestust ja teeb kokkuvõtteid tulemustest.
3.7. Koostab õppe-kasvatustöö alaseid aruandeid, tööaja tabeleid, statistilisi aruandeid ja tagab muu ettenähtud dokumentatsiooni pidamise.
3.8. Kontrollib õpilaste koolikohustuse täitmist, klassipäevikute täitmist aineõpetajate poolt ning õpilasraamatute täitmist klassijuhatajate poolt.
3.9. Valmistab ette õppenõukogu otsused, mis puudutavad õppe-kasvatustegevust.
3.10. Omab ülevaadet õpilaste õpitulemustest klassijuhatajate kaudu.
3.11. Teeb direktorile ettepanekuid töötajate töökoormuse reguleerimiseks ja tunnustamiseks.
3.12. Osaleb kooli arendustegevuses.
3.13. Koostab eksamiplaane ja organiseerib eksamite läbiviimise.
3.14. Korraldab, kontrollib ja hindab koolis pedagoogilise personali tööd.
3.15. Korraldab õpilaste vastuvõttu kooli.
3.16. Koostab tunnijaotusplaane ja peab arvestust pedagoogide töökoormuse üle.
3.17. Teeb direktorile soovitusi ja ettepanekuid õppe- ja kasvatustegevuses ning pedagoogilise personali osas vajalike muudatuste tegemiseks.

Direktori asetäitja õppealal vastutab kõigi eelpool nimetatud ülesannete täitmise eest.