| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Põhimäärus
  Arengukava
  Õppekava
  Kodukord
  Üldtööplaan
  Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord
  Ametijuhendid
  Hindamine
  Arenguvestluste kord
  Loovtöö juhend
  Õpilasesinduse põhimäärus
  Sisehindamine
  Dokumendiregister
  Töökorralduse reeglid
  Dokumentide blanketid
  Töötasujuhend
  Ekskursioonide läbiviimise kord
  Hädaolukorra lahendamise plaan
  Viljandi linna raamatupidamise sise-eeskiri
  Avaliku konkursi läbiviimise kord
  Andmekaitse privaatsuspoliitika
  Ohutusjuhendid
  Tasulised teenused (rendihinnad)
  Isikuandmete töötlemise kord
 
  Pane tähele  
 
  Mõte  

Ei kahetse midagi, sest ei vaata üle õla tagasi.

Andres Hermann Ritval, 8. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kokku 0 vastamist

ilm1_ani

Koolipsühholoog

 

  LISA
KOOLIPSÜHHOLOOGI AMETIJUHEND

Kinnitatud dir.kk.nr 1.2/24 03.11.2005
Ametikoha nimetus: koolipsühholoog
Alluvus ja aruandlus: direktor
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Koolipsühholoog juhindub oma tegevuses
1.1.1. kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, haridusministri määrustest ja muudest õigusaktidest ja kooli direktori või teda asendava isiku käskkirjadest, suulistest ja kirjalikest korraldustest ning juhistest;
1.1.2. psühholoogi töö eetilistest printsiipidest ja koolipsühholoogi tegevusjuhendist (Riigi Kooliameti käskkiri nr. 77, 1995);
1.1.3. kooli põhimäärusest;
1.1.4. kooli õppekavast;
1.1.5. kooli arengukavast;
1.1.6. kooli töösisekorraeeskirjast;
1.1.7. kodukorrast;
1.1.8. käesolevast ametijuhendist;
1.1.9. oma töölepingust.
1.2. Koolipsühholoog järgib punktis 1.1. nimetatud õigusaktide täitmist oma igapäevatöös ja jälgib neis tehtavaid muudatusi.
2. KOOLIPSÜHHOLOOGI TÖÖ EESMÄRGID
2.1. Viljandi Maagümnaasiumi õppekava täitmine.
2.2. Õpilaste kujundamine isiksusteks, jätkusuutlikeks ja oma riigile lojaalseteks kodanikeks;
2.3. Õpilaste, õpetajate ja vajadusel lapsevanemate psühholoogiline teenindamine nõustamise, konsulteerimise ja vajadusel vastava ala spetsialisti juurde suunamise vormis, juhindudes lapse mitmekülgsest arendamisest.
3. KOOLIPSÜHHOLOOGI KOHUSTUSED JA ÜLESANDED
3.1. Õpilaste individuaalne nõustamine, nende aitamine valikute ja otsuste tegemisel, isikliku elu ja õppetööga seotud probleemide lahendamisel, suhtlemisoskuste omandamisel.
3.2. Erinevate töövormide kasutamine olenevalt kliendi vajadustest (individuaalne, grupiviisiline või pere-, ning võrgustikutöö).
3.3. Erivajadustega õpilaste (psüühika-ja käitumishäiretega õpilased) hindamine ja sellest lähtuvalt sekkumisstrateegiate valik (nõustamine, edasisaatmine teiste erialaspetsialistide juurde).
3.4. Esmase kriisiabi osutamine.
3.5. Ühesuguste spetsiifiliste probleemidega (kohanemisraskused, agressiivsus, tõrjutus jne) õpilaste nõustamine grupis, aitamaks neil saavutada psühholoogilist tasakaalu.
3.6. Testide läbiviimine ja nõustamine.
3.7. Kutsesuunitlusalase töö koordineerimine koolis.
3.8. Koostöös sotsiaalpedagoogiga koolivägivalla-vastase töö koordineerimine.
3.9. Õpetajate abistamine (konsulteerimine) uute käitumisviiside ja probleemilahenduste leidmisel, muutmaks kooli arengukeskkonda soodsamaks nii õpilaste kui ka õpetajate jaoks.
3.10. Koostöö kooli juhtkonnaga kooli arengu ja tervisealase tegevuse planeerimisel ja kujundamisel.
3.11. Koostöö kooli sotsiaalpedagoogi, logopeedi ja kooliõega võrgustikutöö põhimõttel.
3.12. Koostöö teiste haridus-ja meditsiiniasutuste ning sotsiaalhoolekandesüsteemiga ja vajadusel õpilaste suunamine spetsialisti juurde abisaamiseks.
3.13. Regulaarne osalemine erialastel koolitustel maakonna või vabariigi tasandil.
4. KOOLIPSÜHHOLOOGI ÕIGUSED JA VASTUTUS
4.1. Koolipsühholoogil on õigus:
4.1.1. osaleda kooli arendustegevuses ning kooli juhtimises õppenõukogu ja ainenõukogude töö kaudu;
4.1.2. arengu- ja tulemusvestlusele;
4.1.3. teha juhtkonnale soovitusi ja ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks;
4.1.4. pöörduda nõustamiseks oma otsese ülemuse või juhtkonna poole;
4.1.5. nõuda juhtkonnalt tööks vajalike töövahendite olemasolu ning töötingimuste tagamist;
4.1.6. saada vajalikku informatsiooni teistelt kooli töötajatelt;
4.1.7. õpetaja nõusolekul külastada tunde;
4.1.8. saada täienduskoolitust ja supervisiooni;
4.1.9. keelduda lepinguvälisest tööst, mille tegemiseks ta ei ole saanud väljaõpet;
4.1.10. saada soodustust vastavalt ... kooli töötajatele soodustuste määramise korrale.
4.2. Koolipsühholoogi tööle annab hinnangu ainult direktor või juhtkonna poolt määratud ekspert.
4.3. Koolipsühholoog vastutab:
4.3.1. kliendi privaatsuse ja teda puudutava info konfidentsiaalsuse eest;
4.3.2. oma töös kasutatavate meetodite ja tehnikate põhjendatuse eest;
4.3.3. iseenda töökõlblikkuse eest, teades enda kompetentsuse piire ning töösuutlikkust, vajadusel pöördudes professionaalse abi saamiseks vastavate instantside poole.
5. KOOLIPSÜHHOLOOGILE ESITATAVAD NÕUDED
Koolipsühholoog
5.1. omab valmidust meeskonnatööks;
5.2. tegeleb regulaarselt enesetäiendamisega;
5.3. austab oma kolleegide, õpilaste ja nende vanemate õigusi ja vabadusi;
5.4. valib olukorrale sobiva suhtlemistasandi ning väljendab end selgelt ja arusaadavalt;
5.5. kasutab korrektset eesti keelt kõnes ja kirjas;
5.6. riietub korrektselt, vastavalt heale tavale ning ametiasutuse etiketile.
5.7. on oma koolile lojaalne;
6. LÕPPSÄTTED
6.1. Koolipsühholoog vastutab käesoleva ametijuhendiga temale pandud kohustuste ja tööülesannete täitmata jätmise eest seaduse, haldusakti või kooli sisemise aktiga sätestatud korras.
6.2. Koolipsühholoogi ametijuhend vaadatakse üle iga õppeaasta esimese trimestri jooksul ja selles võidakse vajadusel teha muudatusi ja parandusi nii juhtkonna kui koolipsühholoogi ettepanekul.
6.3. Koolipsühholoogi ametijuhend kuulub lahutamatu osana töötaja töölepingu juurde ja on koostatud kahes eksemplaris, kummalegi osapoolele üks.
 

 
Külastusi täna: 314 Kokku: 1635796746 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet