| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Põhimäärus
  Arengukava
  Õppekava
  Kodukord
  Üldtööplaan
  Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord
  Ametijuhendid
  Hindamine
  Arenguvestluste kord
  Loovtöö juhend
  Õpilasesinduse põhimäärus
  Sisehindamine
  Dokumendiregister
  Töökorralduse reeglid
  Dokumentide blanketid
  Töötasujuhend
  Ekskursioonide läbiviimise kord
  Hädaolukorra lahendamise plaan
  Viljandi linna raamatupidamise sise-eeskiri
  Avaliku konkursi läbiviimise kord
  Andmekaitse privaatsuspoliitika
  Ohutusjuhendid
  Tasulised teenused (rendihinnad)
  Isikuandmete töötlemise kord
 
  Pane tähele  
 
  Mõte  

Õige sõna võib panna armeesid liikuma. Kehv sõna ei pane prügikastigi välja viima.Tormi Ariva, 8. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kokku 0 vastamist

ilm1_ani

Huvijuht

 

 

LISA

HUVIALAJUHI AMETIJUHEND

Kinnitatud dir.kk.nr. 1.2/15 07.06.2005

I ÜLDOSA

1.1 Struktuuriüksuse nimetus Kool
1.2 Ametikoha nimetus Direktori asetäitja huvitegevuse alal
1.3 Ametikoht töö sisu poolest Kasvatuspedagoog
1.4 Haridus Kultuuriline või pedagoogiline kõrgharidus
1.5 Töölepingu sõlmimine Kooli direktor
1.6 Allub Direktorile
1.7 Juhindub oma töös Kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest, haridusministeeriumi määrustest ja muudest õigusaktidest ja kooli direktori või teda asendava isiku käskkirjadest, suulistest ja kirjalikest korraldustest ja juhistest, kooli põhimäärusest, töösisekorraeeskirjadest, käesolevast ametijuhendist, oma töölepingust
1.8 Sihtgrupp Õpilased, õpilasomavalitsus, õpetajad, ringijuhid
1.9 Koostööpartnerid Õpilane-õpetaja-kooli juhtkond-hoolekogu-lapsevanem-õpilasomavalitsus-kohalik omavalitsus-erinevad noorsootöö struktuurid

II PÕHIÜLESANDED

2.1 Kooli juhtkonna töös osalemine
2.1.1 Koostöös õpilasomavalitsuse ja direktsiooniga määratleb õppekavavälise tegevuse põhisuunad ning nende saavutamiseks kasutatavad töövormid.
2.1.2 Teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid huvialase tegevuse paremaks korraldamiseks koolis.
2.1.3Täidab vastavalt vajadusele kooli direktori poolt antud ühekordseid ülesandeid, mis ei ole käesoleva ametijuhendiga määratud.
2.2 Huvitegevuseks vajamineva eelarveprojekti koostamisel osalemine
2.2.1 Teeb ettepanekuid eelarveprojekti koostamiseks.
2.2.2 Jälgib eelarvega eraldatud vahendite sihipärast kasutamist.
2.3 Kooli õppevälise huvialategevuse üldise arengu planeerimine
2.3.1Koostab huvialategevuse aasta- ja poolaasta tööplaani.
2.3.2Töötab välja ringijuhtide tegevuseks vajalikud suunad.
2.4 Kooli huvialategevuse koordineerimine
2.4.1 Leiab huvialaringide juhendajad.
2.4.2 Suunab ja nõustab kogu huvialast tööd.
2.4.3 Kooli oma näo loomine läbi traditsiooniliste ürituste koostöös õpilasomavalitsuse, huviringide juhendajate, klassijuhatajate ja aineõpetajatega.
2.4.4 Korraldab õpilaste osavõttu õpilasüritustel linnas/ maakonnas/ vabariigis.
2.4.5 Õpilaste suviste töörühmade ja juhendajate komplekteerimine.
2.5 Ringitöö suunamine koolis ringijuhtide vahendusel
2.5.1 Koostöös õpilastega selgitada välja õpilastele huvipakkuvad valdkonnad tunnivälises tegevuses.
Teeb direktorile ettepanekud ringijuhtide ametisse palkamiseks.
Teeb ettepaneku ringide tegevuseks vajaliku eelarvekasutamise osas.
Teostab kontrolli ringijuhtide tegevuse kvaliteedi üle.
2.6 Õpilasomavalitsuse tegevuse nõustamine
2.6.1 On pedagoogidepoolseks pidevaks kontaktisikuks õpilasomavalitsusele.
2.6.2 Loob tingimused õpilasomavalitsuse tegevuseks koolis.
2.6.3Korraldab koostöös õpilasomavalitsusega õpilasomavalitsuse liikmetele õppe- ja aktiivipäevi.
2.7 Õpilaste välissuhete koordineerimine ja organiseerimine
2.7.1 Vahendab õpilastele informatsiooni välissuhtluse alaste võimaluste osas ning õpilaste soovidest ja kooli võimalustest lähtuvalt korraldab rahvusvahelisi noorteprojekte .
2.8 Informatsiooni vahendamine
2.8.1 Vahendab õpilastele ja õpetajatele informatsiooni koolisiseste ja kooliväliste ürituste kohta.
2.8.2 Vahendab infot juhtkonna nõupidamisel tehtud otsuste kohta.
2.8.3 Koolitustel saadud informatsiooni, teadmiste ja oskuste edasiandmine kolleegidele.
2.8.4 Informeerib õpilasi erinevate organisatsioonide tööst.
2.9 Teeb koostööd erinevate valdkondade esindajatega.
2.9.1 Kohalik omavalitsus koos töökomisjonidega (haridus, kultuur ).
2.9.2 Omavalitsusliit.
2.9.3 Huvi- ja noortekeskused.
2.9.4 Noorsootööasutused (kultuurimaja, teater, raamatukogu, muuseumid).
2.9.5 Noorteorganisatsioonid .
2.10 Osaleb koolielu puudutavatel koosolekutel ja nõupidamistel
2.10.1 Õppenõukogu koosolek.
2.10.2 Õpetajate infotund.
2.10.3 Direktsiooni nõupidamine.
•Muud erakorralised koosolekud ja nõupidamised.
2.11 Töö vilistlastega
2.11.1 Vilistlaskokkutulekute organiseerimine koostöös vilistlaskoguga.
2.11.2 Koolielu kajastavate trükiste ja õppematerjalide toimetamine ja väljaandmine.

 


III KOHUSTUSED

3.1 Huvialajuhil on kohustus:
3.1.1. täita ametijuhendiga kehtestatud tööülesandeid;
3.1.2. olla kursis üldhariduskooli puudutavate õigusaktidega ja neid järgida;
3.1.3. täita kõiki direktori või teda asendava isiku poolt esitatud seaduslikke korraldusi nõutud vormis ja tähtajaks;
3.1.4. täita kooli töösisekorraeeskirju, töökaitse- ja tuleohutuse juhendeid ning elektriohutuse nõudeid.
3.1.5. üldjuhul esitama kõik nõutud tööplaanid ja aruanded digitaalsel kujul.
3.1.6. kooskõlastama õpilaste rakendamise õppetundide ajal muude ülesannete täitmiseks direktsiooni ja aineõpetajatega;
3.1.7. kooskõlastama õpilaste väljasõidud direktoriga ja õppetöö ajal toimuvate väljasõitude või muude õpilaste puudumisega seotud ürituste puhul esitama osalejate nimekirja.

IV VASTUTUS

4.1 Huvialajuht vastutab:
4.1.1. käesoleva ametijuhendiga temale pandud tööülesannete täitmise eest;
4.1.2. huvialategevuse korraldamise eest;
4.1.3. õpilaste turvalisuse eest kooli üritustel;
4.1.4. tema kätte usaldatud kooli ruumide, vara puhtuse ja säilimise eest.

V ÕIGUSED
2.5 Huvialajuhil on õigus:
Teha direktorile soovitusi ja ettepanekuid:
2.5.2 huvialatöö paremaks organiseerimiseks;
2.5.3 ringijuhtide tööle võtmise ja töölt vabastamise osas;
2.5.4 õpilaste tunnustamise või laitmise osas;
2.5.5 huvialategevuses tarvilike uuenduste algatamiseks;
5.2. Direktori äraolekul vastu võtta ainuisikulisi otsuseid, mis nõuavad edasilükkamatut tegutsemist ja lahendamist.

5.3. Esindada oma kooli huvialategevust puudutava töö alal.
5.4. Nõuda tööks vajalikke töövahendite ja –tehnika olemasolu.
5.5. Saada vajadusel täiendkoolitust.
VI LÕPPSÄTTED

6.1. Huvialajuht vastutab käesoleva ametijuhendiga temale pandud kohustuste ja tööülesannete täitmata jätmise eest seaduse, haldusaktiga või kooli sisemise aktiga sätestatud korras.
6.2. Huvialajuhi ametijuhend kuulub lahutamatu osana töötaja töölepingu juurde ja on koostatud kahes eksemplaris, kummalegi osapoolele üks.

 

 
Külastusi täna: 48 Kokku: 1635792610 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet