Koristaja

Viljandi Kesklinna Kooli koristaja ametijuhend

LISA 1
1.Üldsätted

Ametikoha nimetus: Koristaja
Alluvus: Koristaja allub otseselt direktori asetäitjale majandusalal.Koristajad asendavad
vajadusel üksteist.
Eesmärk: Viljandi Kesklinna Kooli ruumide ja hoonete lähiümbruse puhtuse tagamine.
Koristaja võtab tööle ja sõlmib temaga töölepingu Viljandi Kesklinna Kooli director.
Koristaja juhindub oma töös Kesklinna Kooli põhikirjast, sisekorraeeskirjadest ja
käesolevast ametijuhendist.

2. Kohustused ja ülesanded.

Igapäevase koristuse teostamine kooliruumides..
Põrandate kuiv- ja märgpuhastus, vajadusel vahatamine.
Tolmu pühkimine aknalaudadelt ja mööblilt ( kapid, lauad, riiulid, toolid, telefonid, raadiod, telerid, jne )
Uste, ukselinkide puhastamine. Ukseklaaside korrashoid.
Seinte märgpuhastus.
Seinte ja lagede kuivpuhastus tolmuharjaga.
Duširuumide, tualettruumide ja nendes kasutatava inventari puhastamine ja pesemine.
Prügikastide tühjendamine, prahikottide vahetamine. Vajadusel prügikastide pesemine.
Akende pesemine vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas.
Kardinate vahetus.
Mööbli puhastus tolmuimejaga.
Vaipade puhastamine.
Koristatavate ruumide tuulutamine.
Lillevaaside korrashoid.
Lillede korrashoid: istutamine, ümberistutamine, kastmine, niisutamine, pesemine, väetamine, kahjurite tõrje, võra kujundamine, istikute kasvatamine jne.
Puhastusvahendite vastuvõtmine ja kasutamine kindlaksmääratud korra järgi.
Koristusvahendite ruumi ja koristusvahendite korrashoid.
Töötamist häirivate või takistavate asjaolude teatamine ning tööalase info edestamine kooli juhtkonnale.
Tööaja sihipärane ja otstarbekas kasutamine.
Tuleohutuse ja olmetehnika ohutusnõuete täitmine.
Muude ühekordsete asutusele vältimatult vajaliketööülesannete täitmine kui see ei takista põhitöö tegemist.
Osavõtt maagümnaasiumi koristuspersonali nõupidamistest.
Suhtlemine õpetajate, õpilaste, gümnaasiumi külaliste, kooli juhtkonna ja kaastöötajatega arusaadavas keeles ja arusaadaval viisil tasakaalukalt, lugupidamisega ja viisakalt.
Oma töö perioodiline objektiivne analüüsimine, tugevamate ja nõrgemate valdkondade määratlemine ( kvaliteedi arendamiseks ).
Tööle tulles ja edaspidi iga kahe aasta tagant läbima meditsiinilise ülevaatuse.

3. Õigused

Teha ettepanekuid oma töövaldkonna kaasajastamiseks.
Saada tööks vajalikku informatsiooni ja vahendendeid.
Anda edasi tööalast informatsiooni tööjuhile.
Esindada Viljandi Maagümnaasiumi väljaspool asutust vastavalt volitustele.

4. Vastutus

Oma tööaja sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Maagümnaasiumi vara säilitamise , sihipärase ja säästliku kasutamise eest.
Konfliksituatsioonide tahtliku tekitamise ja asutuse hea maine varjutamise eest.
Töökohustuste ja –ülesannete mittekvaliteetse täitmise või täitmata jätmise eest.
Distsiplinaarkorras oma töökohustuste ja ülesannete täitmata jätmise, mittekvaliteetse täitmise ning sisekorraeeskirjade rikkumise eest.
Haldus või kriminaalkorras volituste ületamise ja ebaseadusliku tegutsemise eest.

5. Töö asukoht:

Viljandi Maagümnaasium


6. Tööaeg:

Tööaeg on 8 tundi päevas, 40 tundi nädalas. Lõunavaheaeg 30 minutit. Tööpäeva jooksul on võimalik kasutada kaks 15 minutilist puhkepausi, mis arvatakse tööaja hulka.