Logopeed


LISA


Viljandi Kesklinna Kooli logopeedi ametijuhend

 

Kinnitatud dir.kk.nr. 1.2/9 16.03.2005
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Logopeed juhindub oma tegevuses kehtivatest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktides:
1.1.1. kooli direktori või teda asendava isiku käskkirjadest, suulistest ja kirjalikest korraldustest ning juhistest;
1.1.2. kooli põhimäärusest ja töösisekorraeeskirjadest;
1.1.3. käesolevast ametijuhendist;
1.1.4. oma töölepingust.
2. LOGOPEEDI TÖÖ PÕHIEESMÄRGID
2.1. 1. – 9. klasside kõnepuuetega õpilaste väljaselgitamine ja puude korrigeerimine.
2.2. Erinevate töövormi kasutamine olenevalt kliendi vajadustest (individuaalne, grupiviisiline).
2.3. Õpetajate ja lapsevanemate konsulteerimine.
3. LOGOPEEDI PÕHIÜLESANDED
3.1. Logopeed teenindab põhikooli 1.-9. klasside õpilasi, kellel esinevad suulise ja kirjaliku kõne puuded.
3.2. Kõnepuuetega õpilaste väljaselgitamine ja uurimine septembrikuu kahe esimese nädala jooksul ning kõneravi rühmade moodustamine.
3.3. Tunniplaani koostamine kõnepuuetega õpilastele.
3.4. Õppetöö läbiviimine nii rühma- kui individuaaltundidena 1- 2 korda nädalas.
3.5. Kõneravi päeviku nõuetekohane ja õigeaegne täitmine.
3.6. Eripedagoogiline selgitustöö pedagoogidele ja lastevanematele.
3.7. Täiendavate konsultatsioonide andmine kõnehälvikutele, õpetajate ja lastevanemate konsulteerimine.
3.8. Vajadusel õigus anda soovitusi süvendatud uuringuteks eriarstide juures.
3.9. Õigus osaleda nõustusgrupis lapse erikooli suunamisel.
3.10. Osalemine esimesse klassi astujate kooliküpsuse määramisel.
4. KOHUSTUSED JA VASTUTUS
4.1. Logopeed on kohustatud:
4.1.1. olema koolile lojaalne;
4.1.2. perioodiliselt tegelema enese täiendkoolitusega;.
4.1.3. erialase kvalifikatsiooni hoidmiseks osalema erialases arendus-ja koolitustegevuses maakonnavõi vabariigi tasandil;
4.1.4. täitma kõiki direktsiooni poolt esitatud seaduslikke korraldusi nõutud vormis ja tähtajaks;
4.1.5. üldjuhul esitama kõik nõutud tööplaanid ja aruanded digitaalsel kujul
4.2. Logopeed vastutab:
4.2.1. õpilaste korrektse, ea- ja võimetekohase eesti keele kasutamisoskuse kujundamise eest nii suulise kui kirjalikus kõnes;
4.2.2. õpi -, töö – ja korraharjumuste kujundamise eest õpilastes;
4.2.3. oma töös kasutatavate meetodite ja tehnikate põhjendatuse eest;
4.2.4. õpilaste ohutuse eest, osaleb ohutustehnilises ja esmaabi alases instrueerimises oma koolis;
4.2.5. oma hoolde antud õppevahendite ja inventari korrasoleku eest oma tööruumis;
4.2.6. iseenda töökõlblikkuse eest, teades enda kompetentsuse piire ning töösuutlikkust.
5. LÕPPSÄTTED
5.1. Logopeed vastutab käesoleva ametijuhendiga temale pandud kohustuste ja tööülesannete täitmata jätmise eest seaduse, haldusakti või kooli sisemise aktiga sätestatud korras.
5.2. Logopeedi ametijuhend vaadatakse üle iga õppeaasta esimese õppeveerandi jooksul ja selles võidakse vajadusel teha muudatusi ja parandusi nii direktsiooni kui logopeedi ettepanekul.


........................................................

Aavo Soopa