| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Põhimäärus
  Arengukava
  Õppekava
  Kodukord
  Üldtööplaan
  Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord
  Ametijuhendid
  Hindamine
  Arenguvestluste kord
  Loovtöö juhend
  Õpilasesinduse põhimäärus
  Sisehindamine
  Dokumendiregister
  Töökorralduse reeglid
  Dokumentide blanketid
  Töötasujuhend
  Ekskursioonide läbiviimise kord
  Hädaolukorra lahendamise plaan
  Viljandi linna raamatupidamise sise-eeskiri
  Avaliku konkursi läbiviimise kord
  Andmekaitse privaatsuspoliitika
  Ohutusjuhendid
  Tasulised teenused (rendihinnad)
  Isikuandmete töötlemise kord
 
  Pane tähele  
 
  Mõte  

On asju, mis hinge sööbivad, need on karmid mälestused headest aegadest.

  Karmen Kink, 8. kl, 2015

  Galerii  
  Oma Sõna  
Kokku 0 vastamist

ilm1_ani

Majahoidja

 

LISA

 

Viljandi Kesklinna Kooli majahoidja ametijuhend

Kinnitatud dir.kk.nr.1.2/13 11.05.2005

1. Üldsätted

Ametikoha nimetus: Majahoidja
Alluvus: Majahoidja allub otseselt direktori asetäitjale majandusalal.
Majahoidjad asendavad vajadusel üksteist.
Eesmärk: Viljandi Kesklinna Kooli lähiümbruse puhtuse tagamine.
Majahoidja võtab tööle ja sõlmib temaga töölepingu Viljandi Kesklinna Kooli direktor.
Majahoidja juhindub oma töös Kesklinna Kooli põhikirjast, sisekorra eeskirjadest ja
käesolevast ametijuhendist.

2.Kohustused ja ülesanded

Koolihoonete ümbruse korrashoid
Ukseesise pühkimine ( igapäevaselt )
Enamkasutatavate kõnniteede igapäevane pühkimine.
Prügiurnide igapäevane tühjendamine ja nende ümbrusest prahi koristamine.
Akendest visatud prahi igapäevane koristamine.
Lillepeenarde korrashoid.
Sügisesel perioodil lehtede riisumine kooli territooriumil.
Talvisel perioodil igapäevane lumetõrje ja vastavalt vajadusele liivatamine, mis peab valmis hiljemalt valmis olema hommikul kell 08.00.
Lipu heiskamine ja langetamine riiklikel tähtpäevadel.
Töötamist häirivate või takistavate asjaolude reatamine ning tööalase info edestamine kooli juhtkonnale.
Tööaja sihipärane ja otstarbekas kasutamine.
Tuleohutuse ja olmetehnika ohutusnõuete täitmine.
Muude ühekordsete gümnaasiumile vältimatult vajalike tööülesannete täitmine, kui see ei takista põhitöö tegemist.
Osavõtt Kesklinna Kooli koristuspersonali nõupidamistest.
Suhtlemisel õpetajate, õpilaste, gümnaasiumi külaliste, kooli juhtkonna ja kaastöötajatega arusadavas keeles ja arusaadaval viisil tasakaalukalt, lugupidamisega ja viisakalt.
Oma töö perioodiline objektiivne analüüsimine, tugevamate ja nõrgemate valdkondade määratlemine ( kvaliteedi arendamiseks ).
Tööle tulles ja edaspidi iga kahe aasta tagant läbima meditsiinilise ülevaatuse.
 

3.Õigused

Teha ettepanekuid oma töövaldkondade kaasajastamisek Saada tööks vajalikku informatsiooni ja vahendeid.
Anda edasi tööalast informatsiooni tööjuhile.

4. Vastutus

Oma tööaja sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.
Viljandi Kesklinna Koolivara säilitamise, sihipärase ja säästliku kasutamise eest.
Konfliktsituatsioonide tahtliku tekitamise ka gümnaasiumi hea maine varjutamise eest.
Töökohustuste ja –ülesannete mittekvaliteetse täitmise või täitmata jätmise eest.
Distsiplinaarkorras oma töökohustuste ja ülesannete täitmata jätmise, mittekvaliteetse täitmise ning sisekorraeeskirjade rikkumise eest.
Haldus- või kriminaalkorras volituste ületamise ja ebaseadusliku tegutsemise eest.

5. Töö asukoht

Viljandi Kesklinna Kooli direktori asetäitja majandusalal poolt määratud alal

 

............................................
Aavo Soopa
 

 
Külastusi täna: 2 Kokku: 1635787151 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet