| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Põhimäärus
  Arengukava
  Õppekava
  Kodukord
  Üldtööplaan
  Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord
  Ametijuhendid
  Hindamine
  Arenguvestluste kord
  Loovtöö juhend
  Õpilasesinduse põhimäärus
  Sisehindamine
  Dokumendiregister
  Töökorralduse reeglid
  Dokumentide blanketid
  Töötasujuhend
  Ekskursioonide läbiviimise kord
  Hädaolukorra lahendamise plaan
  Viljandi linna raamatupidamise sise-eeskiri
  Avaliku konkursi läbiviimise kord
  Andmekaitse privaatsuspoliitika
  Ohutusjuhendid
  Tasulised teenused (rendihinnad)
  Isikuandmete töötlemise kord
  Pane tähele  
Õpilaste saavutused, edulood (õppimises ja spordis)
 
  Mõte  

Halb sõna põlgab vabadust.

Karmen Kink, 7. kl, 2015
  Galerii  
  Oma Sõna  
Kokku 0 vastamist

ilm1_ani

Ringijuhendaja

 


LISA
RINGIJUHI AMETIJUHEND
Kinnitatud dir.kk.nr. 1.2/6 08.03.2005
I ÜLDSÄTTED
1. Määratakse ametisse direktori poolt.
2. Allub otseselt huvijuhile.
3. Tööaeg sõltub tarifitseeritud tundide arvust.
II KOHUSTUSED
1. Komplekteerib ringi 8-16 õpilasest.
2. Koostab ringi tööplaani, mille esitab kinnitamiseks huvijuhile.
3. Teeb sissekanded ringitööpäevikusse.
4. Suunab ringis osalevate õpilaste erialaste huvide edasiarendamist.
5. Arvestab ringitöö läbiviimisel eakohasuse ja huvitatuse printsiipi.
6. Organiseerib ringitööd tutvustavaid näitusi, isetegvuslikke ettekandeid.
7. Esitab õppeaasta lõpus tööanalüüsi ringi tööst.
8. Instrueerib ringi liikmeid ohutustehnika ja tuletõrje nõuetest, teeb vastavad sissekanded ringitöö päevikusse.
9. Tagab ringiliikmete üle järelvalve ringitöö ajal.
III ÕIGUSED
1. Saada koolilt materjale, seadmeid, tööriistu ja muid vahendeid ringitöö läbiviimiseks.
2. Kasutada õpilaste suhtes pedagoogiliselt põhjendatud mõjutusvahendeid, kaasa arvatud ringitööst kõrvaldamine.
3. Teha ettepanekuid kooli juhtkonnale tublimate laste premeerimiseks.
4. Teha ettepanekuid kooli juhtkonnale ringitöö paremaks korraldamiseks.
IV VASTUTAB
1. Huvitava ja tulemusrikka töö eest ringis.
2. Ringi tööks antud seadmete, vahendite, ruumide jms. säilimise ja korrasoleku eest.
3. Ringipäeviku korrektse täitmise eest.
............................................... ...........................................................
Aavo Soopa 
 

 
Külastusi täna: 21 Kokku: 1635608998 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet