Ringijuhendaja


LISA
RINGIJUHI AMETIJUHEND
Kinnitatud dir.kk.nr. 1.2/6 08.03.2005
I ÜLDSÄTTED
1. Määratakse ametisse direktori poolt.
2. Allub otseselt huvijuhile.
3. Tööaeg sõltub tarifitseeritud tundide arvust.
II KOHUSTUSED
1. Komplekteerib ringi 8-16 õpilasest.
2. Koostab ringi tööplaani, mille esitab kinnitamiseks huvijuhile.
3. Teeb sissekanded ringitööpäevikusse.
4. Suunab ringis osalevate õpilaste erialaste huvide edasiarendamist.
5. Arvestab ringitöö läbiviimisel eakohasuse ja huvitatuse printsiipi.
6. Organiseerib ringitööd tutvustavaid näitusi, isetegvuslikke ettekandeid.
7. Esitab õppeaasta lõpus tööanalüüsi ringi tööst.
8. Instrueerib ringi liikmeid ohutustehnika ja tuletõrje nõuetest, teeb vastavad sissekanded ringitöö päevikusse.
9. Tagab ringiliikmete üle järelvalve ringitöö ajal.
III ÕIGUSED
1. Saada koolilt materjale, seadmeid, tööriistu ja muid vahendeid ringitöö läbiviimiseks.
2. Kasutada õpilaste suhtes pedagoogiliselt põhjendatud mõjutusvahendeid, kaasa arvatud ringitööst kõrvaldamine.
3. Teha ettepanekuid kooli juhtkonnale tublimate laste premeerimiseks.
4. Teha ettepanekuid kooli juhtkonnale ringitöö paremaks korraldamiseks.
IV VASTUTAB
1. Huvitava ja tulemusrikka töö eest ringis.
2. Ringi tööks antud seadmete, vahendite, ruumide jms. säilimise ja korrasoleku eest.
3. Ringipäeviku korrektse täitmise eest.
............................................... ...........................................................
Aavo Soopa