| 
Sisukaart
 | 
Prindi    
Stuudium Tunniplaan E-post Facebook  
 
 
 
 
 
 
  Põhimäärus
  Arengukava
  Õppekava
  Kodukord
  Üldtööplaan
  Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord
  Ametijuhendid
  Hindamine
  Arenguvestluste kord
  Loovtöö juhend
  Õpilasesinduse põhimäärus
  Sisehindamine
  Dokumendiregister
  Töökorralduse reeglid
  Dokumentide blanketid
  Töötasujuhend
  Ekskursioonide läbiviimise kord
  Hädaolukorra lahendamise plaan
  Viljandi linna raamatupidamise sise-eeskiri
  Avaliku konkursi läbiviimise kord
  Andmekaitse privaatsuspoliitika
  Ohutusjuhendid
  Tasulised teenused (rendihinnad)
  Isikuandmete töötlemise kord
  Pane tähele  
Õpilaste saavutused, edulood (õppimises ja spordis)
 
  Mõte  
  Galerii  
  Oma Sõna  
Kokku 0 vastamist

ilm1_ani

Sekretär

 

 


LISA
SEKRETÄR-ASJAAJAJA AMETIJUHEND


Kinnitatud dir.kk.nr.1.2/18 31.08.2005

1.ÜLDSÄTTED

1.1. Sekretär-asjaajajaga sõlmib ja lõpetab töölepingu kooli direktor.
1.2. Sekretär-asjaajaja allub vahetult kooli direktorile.
1.3 Sekretär- asjaajajat asendab direktori käskkirjaga määrtud isik.
1.4. Sekretär-asjaajaja juhindub oma tegevuses:
• Eesti Vabariigi seadustest ja valitsuse määrustest, kooli direktori käskkirjadest ning kooli direktori või teda asendava isiku korraldustest ja juhenditest;
• kehtivatest eeskirjadest ja normidest,
• kooli töösisekorraeeskirjadest;
• käesolevast ametijuhendist
1.5 Sekretär-asjaajajal peab olema vähemalt kesk- või keskeriharidus.
1.6 Sekretär-asjaajajal peab olema arvutioskus tekstitöötluse, tabelarvutuse tasandil, tööks vajalike tarkvaraprogrammide kasutamise oskus.
1.7 Sekretär- asjaajaja peab olema asjaajamisel korrektne.
1.8 Sekretär-asjaajaja tagab konfidentsiaalsuse informatsiooni haldamisel ja teeb kõik selleks, et see ei jõuaks kolmandate isikuteni.


2. PÕHIÜLESANDED

Sekretär-asjaajaja põhiülesanneteks on:
2.1. Kursis olemine igapäevase töökorraldusega koolis ning informatsiooni omamine väljaspool kooli tööülesandeid täitvate töötajate asukoha ja kontaktandmete kohta.
2.2. Suhtlemine kooli töötajate, õpilaste, kooli koostööpartnerite ja muude füüsiliste ning juriidiliste isikutega, vahendamaks kõikvõimalikku vajalikku informatsiooni.
2.3. Kooli direktori osalusega nõupidamiste ning koosolekute korraldamine.
2.4. Kursis olemine koolis teostatavate tööde toimumise, iseloomu ja kestusega. Olema võimeline klientidele informatsiooni jagama.
2.5. Kooli direktori poolt allakirjutatavate dokumentide vormistamine ning nendest teatamine vastavatele isikutele.
2.6. Kirjavahetuse vahendamine kooli ja juriidiliste isikute vahel, nimeliste kirjade edastamine ja väljuvate kirjade vormistamine ning postitamine.
2.7. Informatsiooni vahendamine Eesti Vabariigi Pensioniametiga ja Haigekassaga.
2.8. Õpilasraamatute täitmine ja õpilasregistri pidamine.
2.9. Kooli dokumentatsiooni arhiveerimine.
2.10 Külaliste vastuvõtuga seotud ülesannete täitmine.

 

 


3. KOHUSTUSED

Sekretär-asjaajaja kohustused on:
3.1. Muude ettenägematute ülesannete täitmine vastavalt vajadusele.
3.2. Täita kõiki kooli direktori või teda asendava töötaja seaduslikke korraldusi.
3.3. Ettenägematute takistuste korral pöörduda kooli direktori või majandusjuhataja poole ilmnenud takistuste kõrvaldamiseks.
3.4. Täita tule- ja elektriohutuse eeskirju ja juhendeid.

4. ÕIGUSED

Sekretär-asjaajajal on õigus:
4.1 Saada oma tööks vajalikke juhendmaterjale, dokumente, andmeid ja informatsiooni
4.2. Teha soovitusi ja ettepanekuid töö paremaks organiseerimiseks oma tegevusvaldkonnas
4.3. Keelduda tööst, milleks ta ei ole välja õpetatud.
4.4. Saada vajadusel ametialast täiendõpet, võtta osa vajalikest seminaridest, õppepäevadest, kursustest jm tööandja kulul.
4.5 Tõestada koopia ja väljavõtte õigsust

5. VASTUTUS

Sekretär-asjaajaja vastutab:
5.1. Käesoleva ametijuhendiga temale pandud töökohustuste täitmata jätmise eest seaduse või haldusaktiga sätestatud korras.
5.2. Siseneva ja väljuva informatsiooni täpsuse ja korrektsuse eest.
5.3 Tööülesannete täitmisel teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele isikutele mitteedastamise eest.
5.4. Informatsiooni operatiivse laekumise edastamise ja väljastamise eest.
5.5. Vajalike žurnaalide sisseseadmise, täitmise ja säilitamise eest.
5.6. Dokumentide vormistamise korrektsuse ja operatiivsuse eest.
5.7. Kirjavahetuse ja muude kantseleitööde korrektsuse ja kiire teostamise eest.
5.8. Esinduslikkuse eest.
5.9. Sekretäri materiaalne vastutus on sätestatud materiaalse vastutuse lepinguga.
5.10 Arhiiviruumi nõuetele vastavuse ja korrashoiu eest.
6. AMETIJUHENDI MUUTMINE
Ametijuhendit võib muuta poolte kokkuleppel või uue teenistuja ametisse nimetamisel.

 

Käesolevaga kinnitan, et olen tutvunud käesoleva ametijuhendiga ning kohustun järgima selles ettenähtud nõudeid.

  

 
Külastusi täna: 22 Kokku: 1635608999 Viljandi Kesklinna Kool © Uueveski tee 1 Viljandi
Eenet