2019/2020

2019/2020 õppeaasta eesmärgid:
1. Koostöine koolikultuur
• suhtlemine
• eesmärgipärasus
• lojaalsus
2. Õppekava arendus
• hindamise ajakohastamine
• pädevuspõhisuse rakendamine ainekavades
• uute valikursuste rakendamine 3., 5. ja 7. klassidele
3. Digipädevuste arendus
• õpilaste digipädevuse tõstmine
• õpetajate digipädevuse tõstmine
• uute digikeskkondade kasutamine
4. Väärtuskasvatus
• väärtuskasvatus klassijuhtaja töös
• väärtuskasvatus koolikiusu ennetuses
• väärtuskasvatus koolisuhetes
5. Tervisliku eluviisi väärtustamine
• õpilaste tervisekäitumine
• töötajate tervisekäitumine