2012- & Viljandi Kesklinna Kool

 1. juulist 2012 kannab kool Viljandi Kesklinna Kooli nime.

Viljandi Kesklinna Kool alustas 2012. aasta sügisel 666 õpilasega. Uus algus ja see maagiline number kohustas meid esimesest päevast alates kujundama oma uut nägu, hoides samal ajal Viljandi Maagümnaasiumi rüpes sündinud traditsioone. Meie lippu ehib kooli logo – kaheksakand. Kaheksakand on iidne maagiline märk, mis kannab endas õnne ja kaitselmuse jõudu. See märk seob meid ka kõige endisega, mis siin koolis on olnud. On ju meie kool seotud perekondliku traditsiooniga: siin on küllalt palju lapsi, kelle vanemad ja vanavanemad on tallanud sama kooli treppidel tarkust taga nõudes.
Nüüd kevadel võime öelda, et oleme üle elanud muutuste talve, kus 9. klass on õpilaste nõukam osa ja on saanud juhtkoha õpilasesinduses ning suudab teiste põhikoolidega koostööd teha. Heaks näiteks selle kohta on ühise moesõu korraldamine. Ka õpetajate kollektiiv on kohanenud kaadrimuutustega ning nüüd võime teha läinud aastast kokkuvõtteid. Tegutsevate huviringidega on haaratud kaks kolmandikku õpilastest. Töötame neljas hoones. Algklasside maja (1.– 4. kl) on hubane ja lapsesõbralik, 5.– 9. klass õpib iseseisvust soodustavas ja avaras Uueveski tänava hoones, kus õpilased liiguvad erinevate aineruumide vahel.
Meie kooli visioon on toetada loovust ja lapse mitmekülgset arengut. Oleme tõsiselt alustanud tegevust tervist edendava koolina. Meil on heameel, et oleme suutnud säilitada tugevaid traditsioone, millele pani aluse gümnaasium. Endiselt ilmub meil kooli ajaleht. Äsja andsime trükki almanahhi „Kui ma olin väiksekene“ ja mõtteterade kogumiku, neis mõlemas on kaalukas koht viimase aasta põhikooli loomingul.
Me kasutame erinevaid tugimeetmeid, et hakkama saada osa õpilaste tasakaalutu käitumisega. Algklassides on tööle rakendatud abiõpetajad ja tugiisikud, vanemas astmes pakume õpiabi võimalust. Et ei peaks hindamisel kiirustama, jaotasime õppeaasta trimestriteks, nii jaguneb õppekoormus kuude kaupa võrdselt, õpilased saavad kokkuvõtvad hinded kolm korda aastas, koolivaheajad on samal ajal teiste koolidega. Trimestripõhise tööga püüame vähendada veerandilõppu stressi nii õpilastel kui õpetajatel.
Jõudumööda katsetame ka uuemaid pedagoogilisi võtteid, näiteks 1. ja 2. klassis me hindeid ei pane, anname sõnalise hinnangu, peame plaani nii edasi minna ka 3. klassis. Inglise keele õpetamist alustame 2. klassis , teine võõrkeel lisandub 5. klassis. Võimalus on valida saksa, vene või soome keel.
Kolmandas kooliastmes on meil eesti keeles, matemaatikas, keemias ja füüsikas loodud tasemegrupid, et õppetöö oleks igaühele jõukohane ja tulemuslik.
Viljandi Kesklinna Kooli õpilased on häid tulemusi saavutanud maakondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel ning võistlustel. Head saavutused on meie õpilastel matemaatikas, füüsikas, keemias, kunstiõpetuses, käsitöös, emakeeles, võõrkeeltes.
Jõudumööda arendame õppetegevust ka väljaspool kooli ja kaugemalgi. Võtame osa Comeniuse programmi õpirändest, sel aastal viibis meie õpilaste rühm 3 kuud Sitsiilias. Korraldame vabariiklikku inglise keele ja ajaloo integreeritud võistlusest „Keeleaeg“. Maakonna kodu-uurimiskonverentsil esinesid meie õpilased oma sisukate uurimistöödega. Hea koostöö on tekkinud kooli- ja linnaraamatukoguga raamatukogutöötajate algatusel ning toel. Linnaraamatukogu täringumängult „Aja lood“ toodi ära nii esimene kui ka teine koht. Kõrgelt hinnatav on 6. kl õpioskuste maakondlikul võistlusel saavutatud esimene koht.
Meie kool on piisavalt arvutiseeritud, kõigis klassides ja ametiruumides on arvutiühendus, tunde saab läbi viia arvutiklassides. Tehnoloogiaõpetuses oleme saanud uusi tööriistu ja masinaid. Tütarlaste käsitöö ja kodunduse õpetamiseks on leitud paremad tingimused. Jätkuvad traditsioonilised ainenädalad eesti keeles, võõrkeeles, matemaatikas ja loodusõpetuses, mis aitab selgitada ainehuvilisi õpilasi.
Huvitegevuses on tööle rakendatud mitmesuguseid ringe. Meil on koolis kaheksa rahvatantsurühma, kes on kõigist tantsupidudest osa võtnud. Meie kooli mudilas-, poiste- ja lastekooril on pikk laulupidude kogemus.
Uudsed tegevused on veebiprogrammeerimine , jalgrattakoolitus ja robootika.
Meie nooremate klasside õpilased on silmapaistvad sportlased. Näiteks vabariiklikul „Tähelepanu, start“ finaalvõistlusel saavutas meie kool I koha. Ka rahvastepallis oleme alati olnud esimeste hulgas. Vanemas astmes on häid tulemusi saavutatud teatesuusatamises, võrkpallis, murdmaajooksus, jalgpallis, krossijooksus ja korvpallis.
Viljandi Kesklinna Kooli sisenedes võib alati kohata rõõmsameelseid energilisi noori ja me tegutseme koos selle nimel, et koolirõõmu jätkuks ikka kõigile.
Alli Lunter